rhy.fi
Seuran säännöt
Sattasen Riista ry:n säännöt
 
1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi: Sattasen Riista ry
Kotipaikka: Sodankylä
Yhdistys on perustettu: Tammikuun 8. p:nä 1989 ja siitä käytetään näissä  säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seura on aatteellinen ja noudattaa yhdistyslakia. Seura toimii Sodankylän Riistahoitoyhdistyksen alueella ja noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.
 
2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa ja
3) kenneltoimintaa.
 
3 § Seuran toimintamuodot
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua   toimintaan;
7) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;
8) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 
4 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä.
Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi (ikä 70 vuotta) voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa.Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksessa erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden.
Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.
 
5 § Jäsenen velvoitteet ja maksut
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessän liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määräää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.
Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maat seuran metsästyskäyttöön.
Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista.
Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.
 
6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
7 § Seurasta erottaminen  ja muut kurinpitorangaistukset
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laimilyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoituperien vastaisesti
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa
6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita  kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.
7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
 
8 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi- huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
1) Sattasen riista ry:n kotisivuilla www.sattasenriista.fi tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.
 
9 § Talvikokousasiat
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2) Todetaan kokouksen laillisuus.
3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6)Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta.
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.
15) Valitaan metsästyksenjohtajat.
16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä kokouksiin.
17) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
18) Päätetään Sodankylän Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
 
10 § Kesäkokousasiat
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.
 
11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittavansa asian vuoksi vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.
 
12 § Pöytäkirjan pitäminen
Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat  on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
 
13 § Seuran päätöksentekojärjestys
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
14 § Seuran tili- ja toimintavuosi
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/ toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.
 
15 § Seuran hallitus ja sen erovuoroisuus
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
 
16 § Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.
 
17 § Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.
 
18 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata riistanhoitoyhdistyksen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat Sodankylän Riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myötämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
15) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti;
16) ryhtyä  kaikkiin toimiin, joita seuran etu vaatii.
 
19 § Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.
 
20 § Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo- Finlands Jaktmuseum ry:lle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.
 
21 § Muuta
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
 
 
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös